บทความ

July 12, 2016

*+ใครป่วยเป็นโรคไต ได้รักษาฟรีแล้ว ปรบมือสิจ๊ะ รออะไร+*

thaihealth_c_afhioptz4578-copy
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ หลังใช้ ม.44 แก้ปัญหาโรงพยาบาล-ให้สิทธิผู้ป่วยไต รักษาฟรีสำหรับการบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านช่องท้อง
   เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 37/2559 เรื่อง “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ” เนื้อหาในคำสั่งดังกล่าวมีดังนี้

ncpo-head-order37-2559-1 ncpo-head-order37-2559-2

   โดยสรุป คือ เนื่องจากปัญหาการติดขัดเรื่องกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเหตุ ขัดข้องบางประการ ในเรื่องการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย จึงออกคำสั่งให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการโดย หน่วยงานหรือองค์กร ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง นอกจากนี้ยังรวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการสาธารณสุข ค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ สาธารณสุขของหน่วยบริการ
   นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้คำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนี้มีผลบังคับใช้
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ขอบคุณข้อมูลจาก  smartsme.tv
More articles by »
Written by: Admin
Tags: ,

About the Author

Admin

 
 

 
คลินิกคนจน2

*+ชาวเน็ตยกนิ้ว! คลินิกคนจนกลางกรุง หมอรักษาฟรี – ค่ายาร้อยเดียว+*

โซเชียลแชร์สิ่งหายากในเมืองกรุง คลินิกเพื่อคนยาก หมอรักษาฟรี-ค่ายาร้อยเดียว ถู...
by Admin
0